Nowa Polityka Handlowa 2020

Polityka handlowa Clear Channel Poland na rok 2020 (pobierz dokument pdf)

  1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Polityka handlowa (Polityka Handlowa) reguluje warunki cenowe zakupu Kampanii Reklamowych na  Nośnikach Reklamowych z portfolio Clear Channel Poland sp. z o.o. (CCP).

1.2.   Polityka Handlowa nie dotyczy ogłoszeń społecznych, płatnych ogłoszeń wyborczych/ogłoszeń partii politycznych, transakcji z jednostkami z sektora finansów publicznych zawieranych bezpośrednio pomiędzy tymi jednostkami a CCP, umów o wzajemnej wymianie świadczeń i kompensacie a także umów zawieranych z wszelkimi instytucjami państwowymi lub samorządowymi, w tym instytucjami kultury.

1.3.   Polityka Handlowa jest skierowana do osób nie będących konsumentami
w rozumieniu przepisów art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Osoby zainteresowane produktami reklamowymi CCP, które są konsumentami w rozumieniu ww. ustawy proszone są o kontakt z Clear Channel Poland sp. z o.o. w celu zawarcia umowy na warunkach określonych indywidualnie.

2. DEFINICJE

2.1.   Agencja – podmiot działający w imieniu Reklamodawcy na podstawie pełnomocnictwa.

2.2.   Cennik – aktualny cennik ekspozycji reklam na nośnikach reklamowych CCP stanowiący załącznik do niniejszej Polityki Handlowej.

2.3.   CCP – Clear Channel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039559, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego Spółki 24.126.000,00 zł, NIP 526-02-10-599.

2.4.   CPM (Cost per Mille) – koszt dotarcia do tysiąca kontaktów VAC wynikających
z badania IBO Outdoor Track.

2.5.   CPP (Cost per Point) – kosz dotarcia do 1% grupy rozliczeniowej.

2.6.   Grupa rozliczeniowa – zgodna z definicją populacji, na której zostało wykonane badanie IBO Outdoor Track.

2.7.   Deklaracja – deklaracja wydatków netto na Kampanie Reklamowe Klienta.

2.8.   Dopłata – zwiększenie ceny za świadczoną przez CCP usługę zgodnie z Polityką Handlową.

2.9.   Ekspozycja – ekspozycja Reklam Klienta na Nośnikach reklamowych CCP, obejmująca także usługę jednokrotnego umieszczenia Reklamy na Nośniku lub uruchomienia cyklu wyświetleń na Nośnikach elektronicznych.

2.10. IBO – Instytut Badań Outdooru IBO sp. z o. o.

2.11. Inne usługi – usługi świadczone przez CCP na warunkach uzgodnionych
z Klientem dotyczące usług reklam w tranzycie, Digital OOH (Nośniki elektroniczne), druku Reklam, Przeklejek.

2.12. Jednostki sektora finansów publicznych – podmioty sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2.13. Kampania reklamowa – usługa Ekspozycji reklam i/lub inne usługi zrealizowane przez CCP na rzecz Klienta.

2.14. Kategorie – 6 kategorii Nośników Reklamowych o określonej widowni wyrażonej parametrem liczby kontaktów VAC (A-F).

2.15. Klient – podmiot, który składa zamówienie przeprowadzenia Kampanii reklamowej na Nośnikach reklamowych, w tym Agencja lub Reklamodawca.

2.16. Nośnik reklamowy – powierzchnia reklamowa, na której CCP eksponuje Reklamy Klienta.

2.17. Outdoor Track – badanie widoczności Nośników reklamowych wykonane przez IBO.

2.18. Pakiet – zaproponowany przez CCP zbiór Nośników reklamowych, na których realizowana jest Kampania reklamowa.

2.19. Pakiet kontaktów / GRP – zbiór nośników o określonej sumarycznej liczbie kontaktów (wielkość widowni) kampanii, dostarczonej poprzez wybrane przez CCP Nośniki reklamowe, dobrane w taki sposób, aby zoptymalizować zasięg kampanii w ramach poszczególnych aglomeracji. Minimalna liczba aglomeracji do przygotowania pakietu to 4 aglomeracje, przy czym Klient ma prawo do dokonania selekcji w zakresie nieprzekraczającym 5% lub 10 % łącznej liczby zaoferowanego pakietu Nośników reklamowych.

2.20. Przedziały – wskazane w Cenniku przedziały oparte o parametr VAC
dla określonych Kategorii Nośników reklamowych.

2.21. Przeklejka  – zmiana Reklamy na tym samym Nośniku reklamowym w trakcie Ekspozycji.

2.22. Rabat - każde obniżenie ceny za Ekspozycję reklamy i/lub Inne usługi zgodnie
z zasadami zawartymi w Polityce Handlowej.

2.23. Reklama – materiał reklamowy na Nośniku reklamowym.

2.24. Rotacja – zmiana Lokalizacji Nośnika reklamowego w trakcie Ekspozycji.

2.25. Reklamodawca – podmiot, którego towary lub usługi są przedmiotem Reklamy.

2.26. Selekcja – proces wyboru Nośników reklamowych dokonywany przez Klienta na bazie zaproponowanej przez CCP listy dostępnych Nośników reklamowych.

2.27. Sieć Dedykowana – gotowy pakiet Nośników reklamowych przygotowany przez CCP określony odpowiednimi charakterystykami umiejscowienia lub grup docelowych.

2.28. Suma Budżetów Klienta – suma wydatków Klienta na reklamę w CCP
od początku danego roku kalendarzowego do momentu złożenia Deklaracji.

2.29. Umowa ramowa roczna – umowa zawarta pomiędzy Klientem a CCP, dotycząca wykonania Kampanii reklamowych, obejmująca okresem obowiązywania rok kalendarzowy, zawierająca istotne warunki handlowe.

2.30. Warunki Ogólne – Warunki Ogólne Ekspozycji Reklam na Nośnikach Reklamowych Clear Channel Poland Sp. z o.o., opublikowane na stronach internetowych CCP.

2.31. Wydatki na Kampanię Reklamową netto – kwoty zafakturowane przez CCP, czyli z uwzględnieniem należnych Rabatów i Dopłat za ekspozycję Reklam, bez podatku VAT, w tym wydatki z tytułu wynagrodzenia za Inne usługi, z wyjątkiem kary umownej za odstąpienie od Zlecenia przewidzianej w Warunkach Ogólnych.

2.32. Wydatki roczne netto – roczna suma wydatków na Kampanie reklamowe netto, bez podatku VAT, w tym wydatki z tytułu wynagrodzenia za Inne usługi.

2.33. Wyłączność branżowa – Ekspozycja Reklam Reklamodawcy na Nośnikach reklamowych typu Citylight zamontowanych na pojedynczej wiacie przystankowej lub na pojedynczym słupie reklamowym, z wyłączeniem eksponowania na danej wiacie lub słupie Reklam dotyczących usług lub towarów tego samego rodzaju.

2.34. VAC (Visibility Adjusted Contacts) – liczba kontaktów dla danego Nośnika reklamowego określona na bazie badania Outdoor Track.

2.35. Zlecenie / Umowa – zawarty z Klientem stosunek prawny, którego integralną część stanowią  Warunki Ogólne, a także załączniki i aneksy jeżeli występują (np. specyfikacje techniczne, lista lokalizacji, plan kampanii itp.).


3. ZASADY OGÓLNE

3.1.   Aktualnie dostępne opcje zakupu Kampanii reklamowych określa Polityka Handlowa i Cennik,  każdorazowo publikowane na stronach internetowych CCP.

3.2.   CCP zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w przyjętych opcjach zakupu Kampanii reklamowych.

3.3.   Ceny opublikowane w Cenniku dotyczą miesięcznej Ekspozycji Reklam.
W przypadku, gdy okres Ekspozycji Reklam wynosi pół miesiąca, stawka wynagrodzenia obliczana jest z zastosowaniem mnożnika 0,70.

3.4.   Inne usługi świadczone przez CCP i nie uwzględnione w Cenniku są wyceniane na bazie indywidualnie podjętych negocjacji z Klientem.

3.5.   Zasady realizacji Kampanii reklamowych opisane są szczegółowo w Warunkach Ogólnych.

 
4. OPCJE ZAKUPU KAMPANII REKLAMOWYCH

 4.1.   Możliwe są następujące opcje zakupu Kampanii Reklamowej w CCP:

4.1.1. Opcja pakietowa

4.1.1.1. Zakup Kampanii Reklamowej według opcji pakietowej oznacza,
że Klient otrzymuje Pakiet Nośników reklamowych o określonej widowni wyrażonej parametrem liczby kontaktów VAC / GRP.

4.1.1.2. Każdy pakiet kontaktów opisany jest formatem / formatami Nośników reklamowych oraz wartością parametru CPP, realizowaną przez zbiór Nośników reklamowych.

4.1.1.3. Do wyceny pakietu kontaktów na danym rodzaju Nośników reklamowych stosuje się uwzględnioną w Cenniku cenę CPP.

4.1.1.4. Pakiety kontaktów nie podlegają Selekcji ze strony Klienta.

4.1.1.5. Możliwa jest wymiana maksymalnie 10% Nośników reklamowych
w ramach Pakietu, z uwzględnieniem regulacji ujętych w zasadach naliczania Rabatów i Dopłat w ramach niniejszej Polityki Handlowej. Przy wymianie do 5% liczby nośników naliczany jest rabat 10%. Przy wymianie maksymalnie do 10% liczby nośników naliczany jest rabat 5%.

4.1.1.6. Formaty reklamowe objęte tym sposobem zakupu wskazuje Cennik.

4.1.2. Opcja cennikowa

4.1.2.1. Zakup Kampanii reklamowej według opcji cennikowej oznacza,
że Klient ma prawo do dokonania Selekcji Nośników reklamowych w stosunku do wszystkich zaoferowanych przez CCP Nośników reklamowych w granicach ich dostępności.

4.1.2.2. CCP przygotowuje propozycję dostępnych nośników reklamowych na bazie parametrów przekazanych przez Klienta takich jak format Nośnika, zasięg geograficzny Kampanii, POI, a Klient ma prawo dokonania Selekcji nośników.

4.1.2.3. Każdy nośnik przekazany do Selekcji opisany jest Kategorią.  

4.1.2.4. Nośniki nieprzebadane w ramach badania Outdoor Track nie są przypisane do żadnej z Kategorii. Cenę Nośników nieprzebadanych wskazuje Cennik.

4.1.3. Opcja Sieci Dedykowanych

4.1.3.1. Zakup Kampanii reklamowych według opcji Sieci Dedykowanych oznacza, że Klient kupuje gotowy pakiet Nośników Reklamowych przygotowany przez CCP określony odpowiednimi charakterystykami umiejscowienia, widowni oraz grup docelowych.

4.1.3.2. Sieci Dedykowane składają się z wcześniej ustalonej liczby nośników i nie podlegają zasadom Selekcji.

4.1.3.3. Lista oferowanych Sieci Dedykowanych jest publikowana
na stronach internetowych CCP oraz w Cenniku.

 
5. ZASADY NALICZANIA DOPŁAT I RABATÓW

5.1. Zasady ogólne

5.1.1. W przypadku zakupu Kampanii reklamowej cena opublikowana w Cenniku powiększana jest w pierwszej kolejności o należną Dopłatę za Wyłączność branżową, o ile znajdzie zastosowanie.

Tak obliczona wartość zostaje następnie obniżona o przysługujące Klientowi Rabaty. Każdy kolejny Rabat obliczany jest od kwoty pozostałej.

5.1.2. Rabaty i Dopłaty ujęte w Polityce Handlowej naliczane są kaskadowo – każdy kolejny Rabat obliczany jest od kwoty pozostałej po odjęciu Rabatu poprzedzającego. W pierwszej kolejności naliczone są Dopłaty, następnie Rabaty, zgodnie z poniższą kolejnością:

5.1.2.1.    rabat agencyjny;

5.1.2.2.    rabat za wydatki Reklamodawcy;

5.1.2.3.    rabaty dodatkowe;

5.1.2.4.    rabat handlowy.

5.1.3. W przypadku reklamy napoju alkoholowego, po naliczeniu wszystkich Dopłat i Rabatów, zostanie doliczona Dopłata za umieszczenie Reklamy napoju alkoholowego.

5.1.4. Podstawą naliczania Rabatów są całkowite deklarowane wydatki Klienta w CCP (tzn. na Nośniki reklamowe oraz na nośniki cyfrowe, tzw. digitale i nośniki tranzytowe) w danym roku kalendarzowym, wskazane w Deklaracji. Rabaty wskazane w niniejszej Polityce Handlowej naliczane są tylko w stosunku do Nośników reklamowych (tzn. bez nośników cyfrowych i tranzytowych).  Rabaty mogą zostać zwiększone w  przypadku zwiększenia bieżących Deklaracji i Sumy Budżetów Klienta od momentu złożenia Deklaracji,  zgodnie z tabelą rabatową, jednakże bez możliwości przeliczenia Rabatów za okres od początku roku kalendarzowego, którego dotyczą do momentu złożenia Deklaracji.

5.1.5. W przypadku braku faktycznej realizacji przez Klienta rocznej Deklaracji, Rabaty zostaną przeliczone w oparciu o faktyczne sumy Wydatków netto Klienta na kampanie reklamowe od początku danego roku kalendarzowego na podstawie niniejszej Polityki Handlowej. Przedmiotowe przeliczenie będzie podstawą do korekty wzajemnych rozliczeń z Klientem za danych rok kalendarzowy.

 
6. DOPŁATY

6.1.   Do cen za Ekspozycję Reklam dolicza się następujące Dopłaty, zgodnie
z zasadami określonymi w pkt 5 niniejszej Polityki Handlowej:

6.1.1. Dopłata za Wyłączność branżową - wynosi 20% wartości cennikowej Ekspozycji na wszystkich Nośnikach reklamowych w danej wiacie lub na słupie reklamowym, objętych Wyłącznością branżową.

6.1.2. Dopłata za umieszczenie Reklamy napoju alkoholowego - wynosi 11,11 % wartości cennikowej Ekspozycji Reklam dotyczących napoju alkoholowego.


7. RABATY

7.1.   Możliwe są następujące rabaty:

7.1.1. Rabat agencyjny;

7.1.2. Rabat za wydatki Reklamodawcy;

7.1.3. Rabaty dodatkowe:

7.1.3.1.    Rabat przedsprzedażowy;

7.1.3.2.    Rabat multiformat;

7.1.3.3.    Rabat wieloGRPsowy;

7.1.3.4.    Rabat sezonowy;

7.1.3.5.    Rabat za brak zmian;

7.1.4. Rabat handlowy.

7.2.   Rabat agencyjny

7.2.1. Rabat agencyjny udzielany jest jedynie Klientom, którzy są Agencjami.

7.2.2. Rabat agencyjny jest możliwy do uzyskania w wyniku złożenia rocznej Deklaracji wydatków, od dnia złożenia rocznej Deklaracji, tj. z zaliczeniem faktycznych wydatków na reklamę dokonanych od początku roku kalendarzowego,  jednakże bez możliwości przeliczenia Rabatów za okres od początku roku kalendarzowego, którego dotyczą, do momentu złożenia Deklaracji.

7.2.3. Jeżeli nie zostanie zrealizowana deklarowana suma Wydatków rocznych netto, wówczas zostanie dokonana korekta Rabatu do stawki wynikającej
z faktycznego poziomu wydatków Klienta. Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie dokonana korekta faktur do każdego Zlecenia objętego Rabatem agencyjnym.

7.2.4. Istnieje możliwość złożenia korekty Deklaracji Klienta. Rabaty na nowym poziomie wynikającym ze zmienionej Deklaracji będą naliczane dla Kampanii reklamowych zleconych po złożeniu korekty Deklaracji.

7.2.5. Wysokość Rabatu agencyjnego dla Klientów, którzy nie złożyli Deklaracji, jest wyliczana progresywnie, zgodnie z tabelą nr 1 określoną w Polityce Handlowej. Metoda progresywnego naliczania Rabatu agencyjnego oznacza, że wysokość Rabatu za kolejne Kampanie reklamowe wyliczana jest na podstawie sumy Wydatków netto planowanej Kampanii klienta oraz już zrealizowanych od 1 stycznia 2020 roku.

 Tabela nr 1 – Rabat agencyjny


POZIOM CAŁKOWITYCH DEKLAROWANYCH OBROTÓW ROCZNYCH W CCP W PLN NETTO    


Od (>=)


Do (<=)


% Rabatu

50.000

100.000

99.999

999.999

3%

6%

1.000.000

2.999.999

9%

3.000.000

5.999.999

11%

6.000.000

8.999.999

13%

9.000.000

powyżej

15%

 

7.3.   Rabat za wydatki Reklamodawcy

7.3.1. Rabat za wydatki Reklamodawcy jest możliwy do uzyskania jedynie
przez Klientów będących Reklamodawcami.

7.3.2. Rabat za wydatki Reklamodawcy jest możliwy do uzyskania w wyniku złożenia rocznej Deklaracji wydatków, od dnia złożenia rocznej Deklaracji tj. z zaliczeniem faktycznych wydatków na reklamę dokonanych
od początku roku kalendarzowego, jednakże bez możliwości przeliczenia Rabatów za okres od początku roku kalendarzowego, którego dotyczą,
do momentu złożenia Deklaracji.

7.3.3. Jeżeli nie zostanie zrealizowana deklarowana suma Wydatków rocznych netto to zostanie dokonana korekta Rabatu do stawki wynikającej
z faktycznego poziomu wydatków Klienta. Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie dokonana korekta faktur do każdego Zlecenia objętego Rabatem za wydatki Reklamodawcy.

7.3.4. Istnieje możliwość złożenia korekty Deklaracji Reklamodawcy. Rabaty na nowym poziomie wynikającym ze zmienionej Deklaracji będą naliczane dla Kampanii reklamowych zleconych po złożeniu korekty Deklaracji.

7.3.5. Wysokość Rabatu za wydatki Reklamodawcy dla Klientów, którzy nie złożyli Deklaracji, jest wyliczana progresywnie, zgodnie z tabelą nr 2 określoną w Polityce Handlowej. Metoda progresywnego naliczania Rabatu za wydatki Reklamodawcy oznacza, że wysokość Rabatu za kolejne Kampanie reklamowe wyliczana jest na podstawie sumy Wydatków netto planowanej Kampanii Reklamodawcy oraz już zrealizowanych od 1 stycznia 2020 roku. 

Tabela nr 2 – Rabat za wydatki Reklamodawcy


POZIOM CAŁKOWITYCH DEKLAROWANYCH OBROTÓW ROCZNYCH W CCP W PLN NETTO


Od (>=)


Do (<=)


% Rabatu

20.000

49.999

1%

50.000

99.999

2%

100.000

199.999

3%

 200.000

 399.999

 4,5%

400.000

599.999

5,5%

 600.000

799.999 

 6,5%

800.000

999.999

8%

1.000.000

powyżej

Do negocjacji

                                                  

7.4.   Rabat przedsprzedażowy - wynosi 10% i jest udzielany Klientom, którzy przedstawią należycie podpisane Zlecenie na kampanię przynajmniej 60 dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem.

7.5.   Rabat multiformat – wynosi maksymalnie do 10%. Jest on przydzielany jeśli dana Kampania reklamowa jest realizowana na wielu formatach nośników, a udział formatów niedominujących wynosi co najmniej 10% wartości kampanii.

7.6.   Rabat wieloGRPsowy – wynosi  5% i jest udzielany Klientom realizującym kampanię wieloGRPsową z wykorzystaniem nośników Citylight: GRP powyżej 500 lub Supernet 6x3: GRP powyżej 350.

7.7.   Rabat sezonowy – wynosi 10% i może zostać udzielony Klientom realizującym Kampanie reklamowe w okresach: styczeń – luty lub lipiec – sierpień danego roku.

7.8.   Rabat za brak zmian jest przydzielany Klientom, którzy dokonali zakupu Kampanii reklamowej w opcji pakietowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Handlowej, tj. rabat 5% lub 10% za brak zmian w pakiecie (w ramach określonych zgodnie z poniższą tabelą nr 3).

Tabela nr 3 – Rabat za brak zmian


% ZMIAN


RABAT


do 5% zmian*


rabat 10%

do 10% zmian*

rabat 5%

zmiany > 10%*

zgodnie z cennikiem

  (* % ilości nośników)

 

7.9.   Rabat handlowy przyznawany jest w wyniku indywidualnych negocjacji z Klientem.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.   Wszystkie uzgodnienia handlowe podejmowane w trakcie negocjacji, bez względu na ich formę, podobnie jak treść umów i porozumień zawieranych w formie dokumentowej lub innej oraz wszelkie informacje lub dane uzyskane przez strony w związku z ich zawarciem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody strony, której dotyczą, chyba że są one powszechnie znane, lub też obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów obowiązującego prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracji lub jest związany z realizacją audytu wskazanego w ust. 2 poniżej.

8.2.   CCP ma prawo do  kwartalnej weryfikacji faktycznej realizacji przez Klientów zadeklarowanych Wydatków rocznych netto i w przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji okoliczności stanowiących zagrożenie dla wykonania złożonych przez Klienta Deklaracji, CCP ma prawo do zmiany przyznanych wcześniej warunków handlowych na kolejne kwartały roku 2020.

8.3.   Po zakończeniu roku kalendarzowego, CCP dokona weryfikacji faktycznie dokonanych przez Klientów Wydatków rocznych netto w danym roku oraz będzie uprawniona do wystawienia odpowiednich faktur korygujących wynikających
ze zmienionych warunków handlowych zgodnie z niniejszą Polityką Handlową.

8.4.   Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego zmianie ulegnie Agencja reprezentująca danego Reklamodawcę, jego wydatki realizowane przez nową Agencję będą zsumowane z wydatkami realizowanymi przez poprzednią Agencję z zastrzeżeniem, że niniejsze uzgodnienie nie spowoduje odstępstw od zasad zawartych w Polityce Handlowej. 


9. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI HANDLOWEJ

9.1.   Niniejsza Polityka Handlowa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku, z wyjątkiem Kampanii reklamowych realizowanych na warunkach uzgodnionych z Klientem przez dniem wejścia w życie niniejszej Polityki Handlowej.

9.2.   W przypadku sprzeczności postanowień Polityki Handlowej z postanowieniami Warunków Ogólnych stosuje się postanowienia Polityki Handlowej.

9.3.   Zmiany Polityki Handlowej mogą następować w wyniku:

9.3.1.   Zmian w przepisach prawa istotnie zmieniających możliwość Ekspozycji Reklam bądź w inny istotny sposób zmieniających zasady funkcjonowania rynku mediów, powodujących konieczność zmianę zasad Polityki Handlowej;

9.3.2.   Decyzji CCP;

9.3.3.   Zmian regulacji lokalnych, które w istotnym zakresie wpływają na warunki lub możliwość prowadzenia Ekspozycji Reklam.

9.4.   Zmiany Polityki Handlowej zostaną opublikowane na stronie internetowej CCP, a Klienci związani z CCP umowami zostaną ponadto powiadomieni o fakcie i zakresie zmiany poprzez wysłanie informacji na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia otrzymania informacji, Klient nie wyrazi pisemnego sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę Polityki Handlowej, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana Polityki Handlowej skutkująca zmianą istotnych elementów Umowy wymaga zawarcia aneksu. Jeżeli zaś Klient w wyżej wskazanym terminie sprzeciwi się zmianie Polityki Handlowej, w zależności od podjętej przez CCP decyzji Umowa będzie realizowana na dotychczasowych warunkach lub ulegnie rozwiązaniu w części dotyczącej niezrealizowanych Kampanii reklamowych, których zmiana Polityki Handlowej dotyczy, bez prawa Klienta do zgłaszania względem CCP roszczeń z tytułu rozwiązania Umowy.

Załącznik nr 1 – Cennik


Polityka handlowa Clear Channel Poland na rok 2020 (pobierz dokument)