Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału Uczestników w programie organizowanym przez
Organizatora.
2. W programie bierze udział:
a) Firma
b) osoba zatrudniona w Firmie, która spełnia łącznie następujące wymagania:
- uczestniczy w kupowaniu kampanii outdoorowej bezpośrednio od Organizatora, bez pośrednictwa
innych podmiotów np. domu mediowego lub agencji reklamowej
- otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Clubie od Handlowca zatrudnionego przez Organizatora
- dokona rejestracji w Formularzu rejestracyjnym.
3. W ramach programu Uczestnicy mogą otrzymać Benefity.
4. Pracownik Firmy może korzystać z Benefitów jakie ofertuje Clear Club pod warunkiem, iż jest
zatrudniony w Firmie, która jest stroną Umowy Dzierżawy. Weryfikacja i aktualizacja zatrudnienia
Uczestnika będzie przeprowadzana przez handlowca zatrudnionego przez Organizatora. Aktualizacja
będzie dotyczyła Uczestników przypisanych handlowcowi w systemie IT CUBE.
5. Fundatorem wszystkich nagród w ramach programu jest Organizator.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1. Przystąpienie do programu wymaga otrzymania zaproszenia od handlowca zatrudnionego przez
Organizatora, wypełnienia i przesłania do Organizatora dostępnego na www.clearchannel.pl Formularza
rejestracyjnego, obejmującego dokładne dane Uczestnika oraz oświadczenie o zaakceptowaniu
postanowień niniejszego regulaminu.
2. W przypadku błędnie wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub podania nieprawidłowych danych,
administrator zwraca się do Uczestnika z prośbą o poprawienie danych lub o ponowne wypełnienie
formularza. Do czasu poprawienia danych lub ponownego wypełnienia formularza Uczestnik nie bierze
udziału w programie.
3. Poprawiony lub ponownie wypełniony Formularz rejestracyjny, zgodnie z prośbą administratora,
wywołuje skutki od momentu przesłania do Organizatora.
4. Odmowa poprawienia danych lub ponownego wypełnienia Formularza rejestracyjnego skutkuje
wykluczeniem z programu.
5. Przystępując do programu, kaŜdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
6. Warunkiem przystąpienia do programu jest podpisanie pomiędzy Organizatorem a Firmą Umowy
Dzierżawy w przeciągu dwóch lat od momentu przesłania do Organizatora wypełnionego formularza
rejestracyjnego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak moŜliwości skontaktowania się z Uczestnikiem na
skutek podania przez niego błędnych lub nieczytelnych danych, w tym adresu, numeru telefonu, adresu email,
bądź na skutek nieprawidłowego działania operatorów telekomunikacyjnych oraz sieci Internet,
innych okoliczności niezaleŜnych od Organizatora.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem klubu.

Pełna wersja w formacie PDF dostępna tutaj.